Členství MO ČSSD v Králově Dvoře 

Členem strany může být každý občan bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy či sociálního postavení, je-li starší osmnácti let a potvrdil-li podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Členem strany mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci. Každý člen má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, pohlaví nebo věku.

O přijetí do strany žádá fyzická osoba místní organizaci ČSSD v místě svého trvalého pobytu. Pokud v tomto místě místní organizace není, předkládá svou žádost územně nejbližší místní organizaci v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt.

Přihlášku do strany si můžete vyzvednout po domluvě u předsedy Místní organizace ČSSD v Králově Dvoře.

Kontaktní email: josef.antoniv@cssdkraluvdvur.cz

Stanovy České strany sociálně demokratické: zde

Volební programy České strany sociálně demokratické: zde
Stránky určené pro informaci o činnosti MO ČSSD Králova Dvora